top of page

REFORÇOS D'ESTRUCTURES D'EDIFICIS AMB DIFERENTS PATOLOGIES.

Treballs de reparació de forjats afectats per diferents patologies; biguetes de formigó amb aluminosi, carbonatació o corrosió d’armadures, bigues de fusta amb xilòfags, fletxes, esquerdes o sequetat, bigues de ferro que han rebut filtracions o han estat exposades a condensacions:

Treballs de substitució funcional de biguetes de formigó afectades per diferents
patologies com l’aluminosi, carbonatació o la corrosió d’armadures.

Instal.lació de reforços en forjat ceràmic i de formigó amb afectació per filtració d’aigua.

Instal.lació de reforços en forjats de bigues de fusta amb diferents afectacions com la presència
de xilòfags (termits, corcs, fongs), fletxes, esquerdes o sequetat de la fusta.

Instal.lació de reforços en forjat de bigues de ferro afectades per filtracions d’aigua i condensacions.

Reparació de forjat de bigues de fusta.