top of page

TREBALLS D'OBRA CIVIL AL RECINTE DE LA FIRA DE BARCELONA, L’H.

Realització d’obres civils en interior o exterior del recinte de la Fira de Barcelona a L’Hospitalet de Llobregat;

Rases per el pas de diferents tipus d’instal.lacions, per la localització i reparació de colectors, moviment de terres, cimentacions, fabricació de lloses de formigó, pavimentació de gres o panots, aslfaltats, murs de formigó armat, murs de bloc prefabricat, tancaments amb reixats de malla electrosoldada, col.locació de senyals de trànsit, semàfors, pilones, etc.

 

Feines de reparació d'un desguas en mal estat, des de la localització del problema mitjançant el pas de càmares per el interiors dels tubs, fins l’execució de l’excavació de rases,  l’instal.lació de pantalles de contenció de terres, la reparació del tub, el tapat i la capa d’acabat d’asfalt.

Treballs de construcció de 400 m2. de llosa de formigó i un mur de bloc prefabricat fent feines de moviment de terres, realització de rases, encofrats, construcció de cimentació, murs de formigó i de bloc prefabricat i realització de llosa de formigó.

Feines de tancament de solar al carrer Urani de L´Hospitalet de Llobregat mitjançant l’instal.lació de reixat de malla electrosoldada i construcció de mur de bloc de formigó.

 

bottom of page